سامانه ویدیو کنفرانس موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق گیلان

» نرم افزارهای مورد نیاز برای شرکت در ویدیوکنفرانس

بزودی

(در حال برنامه ریزی)

بزودی

(در حال برنامه ریزی)

بزودی

(در حال برنامه ریزی)

در حال برنامه ریزی

(بزودی)

در حال برنامه ریزی

(بزودی)

در حال برنامه ریزی

(بزودی)