ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی

 

سامانه اصلی

 
ورود به سامانه

دوره آموزشی « ترنم وحی 7»

شروع دوره : 99/02/13

پایان دوره : 99/03/13


ورود به سامانه

دوره آموزشی «ویژه ویروس کرونا»

گروه ششم

شروع : 99/02/28 - پایان : 99/03/07

گروه پنجم

شروع : 99/02/21 - پایان : 99/02/31


ورود به سامانه