اخبار

دوره ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی

13\06\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره ارزیابی طرح ها و قراردادها

12\06\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره راهنمای سفیران سلامت (زیج خود مراقبتی)

08\06\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق