اخبار

دوره ارزیابی طرح ها و قراردادها

12\06\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره راهنمای سفیران سلامت (زیج خود مراقبتی)

08\06\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

08\06\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

25\04\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

25\04\1396
قابل توجه کلیه شرکت های صنعت آب و برق

دوره کاربرد ArcGIS در مهندسی آب

20\04\1396
قابل توجه کلیه شرکت های آب و آب و فاضلاب