مستندات دوره ها

 مستندات دوره تشریفات برگزاری مزایده و مناقصه در معاملات داخلی 

دریافت بخش اول

دریافت بخش دوم

مستندات دوره اصول و مبانی بهینه سازی و نگهداری سامانه های حفاظت الکترونیک هوشمند

دریافت بخش اول

دریافت بخش دوم

دریافت بخش سوم