اعضا و همکاران

 

ریاست واحد آموزشی : اکبر بلالی

سرپرست مرکز آموزش از راه دور مؤسسه : مژده بامدادی

امور آموزشهای الکترونیکی: مژده بامدادی

گروه اجرایی آموزش الکترونیکی: محمد پالیزکار

دپارتمان آموزشهای حراست: فرشاد زرجو

امور اداری و مالی: فریدون پورسمیعی

امور ارزشیابی و صدور گواهینامه: شهربانو مهری

دفتر فناوری اطلاعات : سیدکامران کیایی - نیما فرح بخش

روابط عمومی و مسئول دفتر ریاست: رمضانعلی الماسی