اعضا و همکاران

سرپرست مرکز آموزش از راه دور مؤسسه : مژده بامدادی

امور هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های الکترونیکی: سمانه علیزاده

امور اجرای آموزش الکترونیکی: محمد پالیزکار

امور اداری و مالی: فریدون پورسمیعی

امور ارزشیابی و صدور گواهینامه: شهربانو مهری

نظارت و ارزیابی: سیدکامران کیایی

دفتر فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش