اعضا و همکاران

سرپرست مرکز آموزش از راه دور مؤسسه : مژده بامدادی

امور هماهنگی و برنامه ریزی آموزشهای الکترونیکی: سمانه علیزاده

امور اجرای آموزش الکترونیکی: محمد پالیزکار

امور اداری و مالی: فریدون پورسمیعی

امور ارزشیابی و صدور گواهینامه: شهربانو مهری

دفتر فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش - سیدکامران کیایی - پویان هدایت پور