درباره ما

 

به نام خدا

 

آموزش و توانمندسازی  کارکنان، یکی از اهداف اصلی وزارت نیرو بوده و همیشه باور بر این است که بهره وری هر سازمان در گرو کارکنانی تحصیل کرده و توانمند بوده و بر این مهم سرمایه گذاری شده است. بنابراین آموزش و افزایش مهارتهای شغلی کارکنان برای فعالیتهایی که موردنظر است شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که برای توانمندسازی نیروهای انسانی در صنعت آب و برق میتوان انجام داد. تدوین برنامه های آموزشی کارکنان و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیت علمی و تخصصی کارکنان را افزایش می دهد از عواملی است که نقش بسیار مهمی را در راستای توانمندسازی آنان با بینش و بصیرت عمیق تر دانش و در نهایت رشد و شکوفایی سازمانی و موفقیت های آتی در صنعت آب و برق را به همراه خواهد داشت.

آموزش کارکنان وزارت نیرو که با هدف ارتقاء سطح علمی، مهارتهای شغلی و فردی کارکنان مشاغل در صنعت برنامه ریزی شده است از شیوه های نوین آموزش همچون آموزش الکترونیکی (مجازی) استفاده شده که با توجه به ویژگی ها و مزایای این شیوه آموزش و نهادینه شدن فرهنگ آن توانسته تاثیر بسزایی در سیاست های آموزشی شرکت ها داشته و از مزایای آموزش غیرحضوری می توان به نکات زیر اشاره نمود:

  • برنامه ریزی و آموزش مستقل از زمان و مکان.
  • کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آموزش برای شرکت ( هزینه های آموزشی و رفاهی - ماموریت - اضافه کار - ایاب و ذهاب و ... ).
  • عدم محدودیت آموزشی از نظر تعداد پرسنل معرفی شده با حفظ حضور کارکنان در محل کار.
  • حق انتخاب شیوه آموزش ( تحت اینترنت اعم از آنلاین و آفلاین - تحت اینترانت - پکیج آموزشی - تحت موبایل و تبلت )
  • ایجاد جذابیت، بخاطر نوین بودن شیوه آموزش.
  • تحقق اهداف آموزشی شرکت ها و اثربخشی بدلیل تنوع و تلفیق شیوه های آموزش.
  • کنتل و ردیابی آموزشی و تهیه گزارش از سوی شرکت متقاضی دوره.

پژوهشگاه نیرو - واحد آموزشی و پژوهشی گیلان امید دارد تا این مجموعه از دوره های آموزشی کوتاه مدت در قالب برنامه ریزی سالانه آموزش الکترونیکی 1400 مرکز آموزش های الکترونیکی، در توسعه این شیوه از آموزش ها در وزارت نیرو با امکان برگزاری حجم مناسبی از دوره های آموزشی که ویژگی های لازم برخوردار هستند را فراهم آورد.