1399/10/07

دوره های آموزشی موردنیاز کارشناسان و متخصصین حوزه آموزش و توسعه  بشرح زیر برگزار می گردد:

 

برگزاری دوره های ویژه کارشناسان آموزش و توسعه