1400/06/01

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای با کد 1148 (18 ساعت) را به شرح ذیل برگزار می نماید.

 

 

برگزاری دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای

 
1400/06/14

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه شهریور و مهر سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

2- آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

3- میز خدمت و ارباب رجوع

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه شهریور و مهر 1400

 
1400/06/17

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری مرکز آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، دوره های آموزشی ویژه مدیران را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- مدیریت دولت الکترونیکی (9108) - 6 ساعت

2- نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی (9130) - 8 ساعت

3- مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) (9087) - 12 ساعت

 

برگزاری دوره های مدیران ویژه 1400

 
1400/06/29

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره اصول بیمه با کد 8347 (20ساعت) را به شرح ذیل برگزار می نماید.

 

برگزاری دوره آموزشی اصول بیمه