1400/06/01

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای با کد 1148 (18 ساعت) را به شرح ذیل برگزار می نماید.

 

 
 
1400/06/14

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه شهریور و مهر سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

2- آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

3- میز خدمت و ارباب رجوع

 
 
1400/06/17

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری مرکز آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، دوره های آموزشی ویژه مدیران را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- مدیریت دولت الکترونیکی (9108) - 6 ساعت

2- نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی (9130) - 8 ساعت

3- مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) (9087) - 12 ساعت

 
 
1400/06/29

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره اصول بیمه با کد 8347 (20ساعت) را به شرح ذیل برگزار می نماید.