1401/08/22

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های فرهنگی ویژه آبان و آذر ماه را به شرح زیر برگزار می نماید.

1- میز خدمت و ارباب رجوع - کد TGCM1092

2- مردم سالاری اسلامی - کد TGCM1053

3- شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری - TGCM1088

 

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی ویژه آبان و آذر 1401

 
1401/08/22

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره های شغلی اختصاصی ویژه آبان و آذر ماه 1401 را به شرح زیر برگزار می نماید.

1- مدیریت عملیات حسابداری انبار - کد 8421

2- آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق - کد 3336

3- سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی - کد 8682

 

برگزاری دوره های آموزشی شغلی اختصاصی ویژه آبان و آذر 1401

 
1401/08/22

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره آموزشی بنیان مدیریت اطلاعات (بما) با کد 9212 به مدت 8 ساعت را برگزار می نماید.

 

برگزاری دوره آموزشی بنیان مدیریت اطلاعات (بما)