1402/04/21

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو دوره های آموزشی فرهنگی ویژه تیر و مرداد 1402 را به شرح ذیل برگزار می نماید:

1- نقش حجاب در حفظ حریم خانواده (4 ساعت)

2- فرهنگ سازمانی (12 ساعت)

3- آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت (8 ساعت)

 

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی ویژه تیر و مرداد 1402