تماس با ما

 

مؤسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

                     مرکز آموزش از راه دور

 • سر پرست آموزش الکترونیکی:  33311135- 013
 • برنامه ریزی آموزش الکترونیکی: 33311135 - 013
 • اجرای آموزش الکترونیکی: (داخلی 1) 33332640 - 013
 • اداری و پشتیبانی: 33345569 - 013
 • مالی: 33333442 - 013
 • امور ارزشیابی و صدور گواهینامه: (داخلی 3) 33332640 - 013
 • دفتر فناوری اطلاعات: (داخلی 5) 33332640 - 013
 • دورنگار: 33328089 - 013
 • پست الکترونیکی: info@ieht-gtc.ir
 • وب سایت: www.ieht-gtc.ir
 • آدرس: رشت - چهارراه پورسینا - خیابان دکتر حشمت
 • کد پستی: 35884 - 41378