اعضا و همکاران

اعضا و همکاران

ریاست واحد آموزش و مرکز آموزش از راه دور مؤسسه: محمد نقی عرب زاده

مسئول دفتر ریاست: رمضانعلی الماسی

امور آموزشهای کوتاه مدت: اکبر بلالی

امور آموزشهای الکترونیکی: مژده بامدادی

گروه اجرایی آموزش الکترونیکی: محمد پالیزکار

دپارتمان آموزشهای حراست: فرشاد زرجو

امور اداری و مالی: فریدون پورسمیعی

امور ارزشیابی و صدور گواهینامه: شهربانو مهری

روابط عمومی: رمضانعلی الماسی