تماس با ما

 

پژوهشگاه نیرو

مرکز آموزش های الکترونیکی

 • سرپرست آموزش های الکترونیکی:  33311135- 013
 • دفتر ریاست و روابط عمومی: 33332620 - 013
 • امور اداری و مالی: 33333442 - 013
 • برنامه ریزی آموزش الکترونیکی: 33311135 - 013
 • اجرای آموزش الکترونیکی: (داخلی 1) 33332640 - 013
 • اجرای آموزش های حضوری: 33321972 - 013
 • اجرای آموزش های حراست: 33345568 - 013
 • اجرای آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل: 33326056 - 013
 • اداری و پشتیبانی: 33345569 - 013
 • ارزشیابی و صدور گواهینامه: (داخلی 3) 33332640 - 013
 • فناوری اطلاعات: (داخلی 5) 33332640 - 013
 • دورنگار: 33328089 - 013
 • پست الکترونیکی: info@ieht-gtc.ir
 • وب سایت: www.ieht-gtc.ir
 • آدرس: رشت - چهارراه پورسینا - خیابان دکتر حشمت
 • کد پستی: 35884 - 41378