مستندات دوره ها

 مستندات دوره تشریفات برگزاری مزایده و مناقصه در معاملات داخلی 

دریافت بخش اول

دریافت بخش دوم

 

مستندات دوره اصول و مبانی بهینه سازی و نگهداری سامانه های حفاظت الکترونیک هوشمند

دریافت بخش اول

دریافت بخش دوم

دریافت بخش سوم

 

مستندات دوره اصول تشکیل پرونده و امحای اسناد

دریافت بخش اول: اسناد روز اول

دریافت بخش دوم: اسناد روز دوم