1402/02/24

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو دوره های آموزشی به شرح ذیل را در سال 1402 برگزار می نماید:

1- پایش کیفی منابع آب (حوزه آب)

2- بهداشت آب و استفاده مجدد از پساب (حوزه آبفا)

3- آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست (حوزه برق)

4- ارزیابی و مدیریت ریسک (مشترک آب و برق)

5- پیگیری و مقابله با خرابکاری صنعتی (مشترک آب و برق)

 

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE در سال 1402