• مرکز آموزش های الکترونیکی - پژوهشگاه نیرو
  • مرکز آموزش های الکترونیکی - پژوهشگاه نیرو
  • مرکز آموزش های الکترونیکی - پژوهشگاه نیرو

تعداد کاربران موبایل

1056

تعداد کاربران سامانه وب

97276

نفر ساعت آموزش الکترونیکی

53090

توضیحاتی درباره شرکت ما

 

آموزش و توانمندسازی  کارکنان، یکی از اهداف اصلی وزارت نیرو بوده و همیشه باور بر این است که بهره وری هر سازمان در گرو کارکنانی تحصیل کرده و توانمند بوده و بر این مهم سرمایه گذاری شده است. بنابراین آموزش و افزایش مهارتهای شغلی کارکنان برای فعالیتهایی که موردنظر است شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که برای توانمندسازی نیروهای انسانی در صنعت آب و برق میتوان انجام داد. تدوین برنامه های آموزشی کارکنان و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیت علمی و تخصصی کارکنان را افزایش می دهد از عواملی است که نقش بسیار مهمی را در راستای توانمندسازی آنان با بینش و بصیرت عمیق تر دانش و در نهایت رشد و شکوفایی سازمانی و موفقیت های آتی در صنعت آب و برق را به همراه خواهد داشت.