دستورالعمل آموزش الکترونیکی

فایل تقویم آموزشی دوره های مجازی در سال 1395 را از اینجا دریافت نمایید.