1401/08/22

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره آموزشی بنیان مدیریت اطلاعات (بما) با کد 9212 به مدت 8 ساعت را برگزار می نماید.