1400/10/01

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره آموزشی دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی (اختصاصی صنعت برق) با کد 8051 را به مدت 20 ساعت برگزار می نماید.

 

برگزاری دوره آموزشی دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی