1400/06/01

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای با کد 1148 (18 ساعت) را به شرح ذیل برگزار می نماید.