1400/06/01

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای با کد 1148 (18 ساعت) را به شرح ذیل برگزار می نماید.

 

 

برگزاری دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای