1400/03/17

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان، دوره های آموزشی تخصصی ویژه خرداد و تیر سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- عارضه یابی سازمان

2- آشنایی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق

3- برون سپاری در صنعت آب و برق

4- پدافند اقتصادی

 

 

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه خرداد و تیر 1400