1401/08/22

مرکز آموزش های الکترونیکی دوره های شغلی اختصاصی ویژه آبان و آذر ماه 1401 را به شرح زیر برگزار می نماید.

1- مدیریت عملیات حسابداری انبار - کد 8421

2- آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق - کد 3336

3- سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی - کد 8682

 

برگزاری دوره های آموزشی شغلی اختصاصی ویژه آبان و آذر 1401