1401/08/22

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های فرهنگی ویژه آبان و آذر ماه را به شرح زیر برگزار می نماید.

1- میز خدمت و ارباب رجوع - کد TGCM1092

2- مردم سالاری اسلامی - کد TGCM1053

3- شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری - TGCM1088