1402/02/24

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو دوره های آموزشی فرهنگی ویژه اردیبهشت و خرداد 1402 را به شرح ذیل برگزار می نماید:

1- آشنایی با احکام اسلامی (4 ساعت)

2- جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت (6 ساعت)

3- شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری (8 ساعت)

 

 

 

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی ویژه اردیبهشت و خرداد 1402