1401/07/06

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره های آموزشی محیط زیست و مدیریت سبز را برگزار می نماید

 

عناوین دوره های آموزشی

1- اصول و مبانی انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر

2- پیاده سازی بخش انرژی نظام مدیریت سبز و شاخص مدیریت مصرف

3- آشنایی با سیستم یکپارچه کیفیت محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای

4- آشنایی با استاندارد ISO 45001

 

برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست و مدیریت سبز