1400/05/23

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو دوره های ویژه دهه محرم 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- معرفت و بصیرت حسینی - 8 ساعت - TGCM1054

2- امر به معروف و نهی از منکر - 6 ساعت - TGCM1006

3- دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری - 8 ساعت

 

 

برگزاری دوره های آموزشی ویژه دهه محرم 1400