1400/08/08

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه آبان و آذر سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

2- تربیت فرزند

3- حقوق شهروندی در نظام اداری

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه آبان و آذر 1400