1400/04/13

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو دوره های فرهنگی ویژه تیر ماه 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- خانواده متعالی در اسلام (TGCM1095) - 4 ساعت

2- نخل امید - 6 ساعت

 

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه تیر ماه 1400