1400/10/01

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه دی و بهمن سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- آسیب شناسی خانواده

2- حقوق خانواده

3- آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه دی و بهمن 1400