1400/06/14

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه شهریور و مهر سال 1400 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

2- آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

3- میز خدمت و ارباب رجوع

 

برگزاری دوره های فرهنگی ویژه شهریور و مهر 1400