1400/06/17

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری مرکز آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، دوره های آموزشی ویژه مدیران را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- مدیریت دولت الکترونیکی (9108) - 6 ساعت

2- نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی (9130) - 8 ساعت

3- مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) (9087) - 12 ساعت

 

برگزاری دوره های مدیران ویژه 1400