1400/10/25

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو دوره های آموزشی سلامت ویژه کارکنان صنعت آب و برق را به شرح ذیل برگزار می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان آموزشی مرکز تماس حاصل نمایید.

 

 

 

برگزاری دور های آموزشی سلامت ویژه کارکنان صنعت آب و برق