1402/05/25

مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو با همکاری امور بانوان و خانواده وزارت نیرو طرح آموزشی تعالی خانواده همکاران صنعت آب و برق را در روز های سه شنبه از 17 مرداد تا 7 شهریور (4 جلسه) به صورت پخش زنده برگزار می نماید.

 

برگزاری طرح آموزشی تعالی خانواده همکاران صنعت آب و برق 1402