1401/03/08

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه خرداد سال 1401 را به شرح ذیل برگزار می نماید.

1- جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت

2- توسعه و ترویج شیوه نامه های نوین مصرف آب و برق

3- آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

4- معرفت و بصیرت حسینی

 

 

دوره های فرهنگی ویژه خرداد 1401