برگزاری دوره تربیت مدرس در حوزه ستادی وزارت نیرو
02\05\1397

اولین دوره کارگاه آموزشی مهارت های عمومی تربیت مربی بومی و استانی (تربیت مدرس) صنعت آب و برق   در وزارت نیرو برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی واحد   دوره تربیت مدرس که به منظور استفاده بهینه از  تجارب سرمایه انسانی  صنعت آب وبرق در امر آموزش و  با همکاری مرکز حراست وزارت نیرو به مدت 2 روز در تاریخ 23 و 24 تیر ماه با شرکت 9 نفر از  داوطلبین مدرس در حوزه حراست  کشور توسط واحد آموزشی گیلان برگزار گردید که به میزان 100% رضایتمندی از داوطلبان تدریس را در ارزیابی از دوره بهمراه داشته است. ودر نهایت گواهینامه از سوی موسسه آموزش عالی – علمی کربردی صنعت آب وبرق به داوطلبان تدریس اهدا  شد.

 نظرات کاربران
ارسال نظر